Styrstad Idrottshall

VS arbeten i samband med nybyggnation av idrottshall.